Lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình

sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024 tại ủy ban nhân dân phường Trung Sơn, BHXH Thành phố Tam Điệp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình. 

về dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và Viên chức chuyên quản địa bàn thuộc các phòng: Truyền thông, Quản lý thu - sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố (theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố)Lãnh đạo, viên chức BHXH thành phố; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các phường, xã; Công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã.

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

(Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân)

Sau buổi lễ UBND phường Trung Sơn đã tiến hành  tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình với các nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già.

I. NGƯỜI THAM GIA

 Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

  II. MỨC ĐÓNG HẰNG THÁNG

1. Mức đóng:  Đóng 22% mức thu nhập tháng.

- Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập tháng đóng như sau: Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; Mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. (Năm 2024: Mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000đ/tháng; Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng).

2. Hỗ trợ mức đóng

- Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn:

+ Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo.

+ Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

+ Bằng 10% đối với các nhóm người tham gia khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

SẼ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỘT PHẦN MỨC ĐÓNG

3. Phương thức đóng:

 - Được lựa chọn các phương thức đóng sau:

Đóng định kỳ: Hằng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; Nhiều năm một lần (không quá 5 năm/lần).

+ Đóng 1 lần: Cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

* Lưu ý: Người tham gia được lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng: Ví dụ thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng; 1.550.000 đồng/tháng, 5.000.000 đồng/tháng… đến cao nhất là 36.000.000 đồng/tháng.

 

Minh họa một số mức thu nhập tháng lựa chọn làm căn cứ đóng

Mức đóng hàng tháng

Chưa có hỗ trợ của Nhà nước
(đồng/tháng)

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đối với nhóm người tham gia khác(1)
(đồng/tháng)

Số tiền người tham gia phải đóng
(đồng/tháng)

(1)

(2)=22% x (1)

(3)=10%x1.500.000x22%

(4)=(2)-(3)

      1.500.000

       330.000

           33.000

       297.000

      2.000.000

       440.000

           33.000

       407.000

      3.000.000

       660.000

           33.000

       627.000

      5.000.000

    1.100.000

           33.000

    1.067.000

Khi hết phương thức đóng đã đăng ký, người tham gia có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mức thu nhập tháng lựa chọn làm căn cứ đóng (không dưới mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, không cao hơn 20 lần mức lương cơ sở theo quy định).

       4. Thời điểm đóng:

- Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng; Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần; Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần; Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. Thời điểm đóng BHXH đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

 - Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH.

 III. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG

Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định, được hưởng quyền lợi sau:

1. Chế độ hưu trí:  - Điều kiện hưởng:

+ Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

+ Đủ tuổi nghỉ hưu: Kể từ ngày 01/01/2023

 • Nam: Đủ 60 tuổi 09 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028.
 • Nữ: Đủ 56 tuổi. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 04 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

+ Trường hợp, đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

           - Mức hưởng: Mức đóng cao thì mức hưởng lương hưu cao

Lương hưu hàng tháng =  tỷ lệ hưởng hưu x Mức BQ thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam là 20 năm; Lao động nữ là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

* Thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập để hưởng lương hưu được nhân với mức điều chỉnh thu nhập (theo cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố) trừ trường hợp thu nhập tháng đã đóng BHXH theo phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu. 

2. BHXH một lần

- Điều kiện hưởng: Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH; Ra nước ngoài để định cư; Bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế;  Sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.

-  Mức hưởng:  Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;  02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp, thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm, mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

+ Mức hưởng BHXH một lần của người tham gia được Nhà nước hỗ trợ không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

3. Chế độ tử tuất

- Trợ cấp mai táng + Điều kiện: Những người sau đây khi chết:

 • Người có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.
 • Người đang hưởng lương hưu

+ Mức hưởng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết.

- Trợ cấp tuất một lần:

* Điều kiện Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết.

Mức hưởng: 

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng:
    - 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014;
    - 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

* Điều kiện: Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm chết.

Mức hưởng: Thân nhân được hưởng trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

* Điều kiện:  Người tham gia BHXH tự nguyện có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện chết.

Mức hưởng:  Thân nhân được hưởng trợ cấp tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH

* Điều kiện: 

 Người đang hưởng lương hưu chết:
 
+ Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu.

Mức hưởng: 

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu.

Thì trợ cấp tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

 Nếu chết vào những tháng sau đó.  Thì cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

4. Được cấp thẻ BHYT miễn phí

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

5. Được điều chỉnh lương hưu

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH.

Lưu ý: Người tham gia BHXH tự nguyện có cả thời gian tham gia BHXH bắt buộc ( đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc) thì khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Luật BHXH ( tối đa không quá 4 suất, mỗi suất hưởng 50% LSC)

NƠI ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC THAM GIA

 BHXH TỰ NGUYỆN

- Lập Tờ khai tham gia BHXH, BHYT theo mẫu hướng dẫn tại nơi đăng ký:

 • Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện.
 • Các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel tỉnh.
 • Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

TRA CỨU THÔNG TIN

- Cổng thông tin điện tử: baohiemxahoi.gov.vn

- Hotline: 1900 9068 để được tư vấn và hỗ trợ.

- Ứng dụng VssID – BHXH số: Để cập nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT, BHTN và quá trình đóng, hưởng của người tham gia.

 • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner