Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRUNG SƠN

Số: 02/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                Trung Sơn, ngày  20  tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 


Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Tam Điệp về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); UBND phường ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

 b) Huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong toàn tỉnh nhằm hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh;

 b) Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

c) Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ của Kế hoạch; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Các địa phương, tổ chức, đơn vị, cơ quan truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

- Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường;

- Các cơ quan nhà nước ở địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;

- Doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

- Các chuyên gia, các nhà khoa học.

2. Nội dung lấy ý kiến:

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này.

c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

- Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

 - Các cơ quan nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến

- Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử). Ý kiến góp ý gửi về UBND phường (qua bộ phận Văn phòng UBND phường); Đường Vũ Phạm Khải, tổ 23, phường Trung Sơn.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến tham gia góp ý tổng hợp gửi về UBND phường (qua Công chức Văn phòng UBND phường)

- Góp ý trực tiếp thông qua Website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn và địa chỉ website: trungson.tamdiep.ninhbinh.gov.vn.

- Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, Trang thông tin điện tử của thành phố Tam Điệp; Trang thông tin điện tử của phường Trung Sơn; các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật.

4. Thời gian lấy ý kiến

Thời gian các Tổ dân phố lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kể từ ngày ban hành kế hoạch và kết thúc vào ngày 10/3/2023.

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo chung triển khai Kế hoạch này;

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo, đôn đốc các tổ dân phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đến các tầng lớp Nhân dân lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

UBND phường chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp Nhân dân;

Cán bộ, công chức phường phối hợp với tổ dân phố được phân công phụ trách đôn đốc việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đến các tầng lớp Nhân dân lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 Đài truyền thanh phường: Thông báo “Kế hoạch tổ chức lấy ý Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” trên hệ thống loa truyền thanh của phường;

Công chức Văn hoá – xã hội đăng tải “Kế hoạch tổ chức lấy ý Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” trên trang thông tin điện tử của phường;

Công chức Địa chính: Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến đóng góp của các tổ dân phố về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO

Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các tổ dân phố gửi về UBND phường Trung Sơn chậm nhất ngày 10/3/2023 (bằng văn bản) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định./.

 

 

     Nơi nhận:

     - UBND thành phố;

     - Thường trực Đảng ủy, HĐND (để b/c);

     - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường;

     - MTTQ, các ngành, đoàn thể phường,

     - Đài truyền thanh phường,

     - Các tổ dân phố trên địa bàn phường;

     - Lưu Đc, VT.

 

                                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Khương


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner